Oпшти содржини на дисциплините вклучени во процесот на „сеопфатна стоматолошка грижа“ базирани на класификациони системи кои ги користат ʺпараметрите на грижаʺ со цел да се обезбедат предвидливи и поволни исходи од третманот.

Број на курсеви:
7

Број на часа:
42

Времетраење:
98 дена

Динамика:
4 часа на ден

Кредити:
28 кредити

Цена:
180.000 ден.

ИНДИВИДУАЛНА ПРОБЛЕМ БАЗИРАНА  СТОМАТОЛОГИЈА

ПРЕДAВАЧ: Проф. Ана Mиновска
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 1 ден
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 3 (1 ТЕОРИЈА + 2 ПРАКСА)
ДАТУМ: 23 октомври 2020

МЕДИЦИНСКА И СТОМАТОЛОШКА АНАМНЕЗА

ПРЕДAВАЧ: Проф. Поповска
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 1 ден
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 3 (1 ТЕОРИЈА + 2 ПРАКСА)
ДАТУМ: 16 октомври 2020

ПРЕГЛЕД НА МЕКИТЕ ТКИВА НА УСНАТА ШУПЛИНА – ОКОЛНИТЕ МУСКУЛИ И ДЕТЕКЦИЈА НА АБНОРМАЛНОСТИ

ПРЕДAВАЧ: Проф. Поповска
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 2 дена
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 7 (3 ТЕОРИЈА + 4 ПРАКСА)
ДАТУМ: 30 октомври  и 6 ноември 2020

ПРЕГЛЕД НА ПАРОДОНТАЛНАТА СОСТОЈБА И ДИЈАГНОСТИКА НА ПРОМЕНИТЕ

ПРЕДAВАЧ: Проф. Ана Миновска
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 2 дена
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 7 (3 ТЕОРИЈА + 4 ПРАКСА)
ДАТУМ: 14 ноември и 21 ноември 2020

ПРЕГЛЕД НА РЕСТАВРАТИВНИТЕ ПОТРЕБИ И ДИЈАГНОСТИКА

ПРЕДAВАЧ: Проф. Муратовска
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 2 ден
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 6 (3 ТЕОРИЈА + 3 ПРАКСА)
ДАТУМ: 21 ноември и 27 ноември 2020

ПРЕГЛЕД НА ОКЛУЗАЛНАТА СОСТОЈБА И ДИЈАГНИСТИКА

ПРЕДAВАЧ: Проф. Стипица Поповски, Проф. Даштевски
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 3 дена
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 10 (4 ТЕОРИЈА + 6 ПРАКСА)
ДАТУМ: 03 декември и 10 декември 2020

ПРЕГЛЕД НА ОРАЛНО-ХИРУРШКИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

ПРЕДAВАЧ: Проф. Цена
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 3 дена
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 9 (3 ТЕОРИЈА + 3 ПРАКСА)
ДАТУМ: 14 ноември, 21 ноември 2020 и 30 ноември